Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Kanauninko Juozapo Niūniavos 100-ųjų mirties metinių minėjimas Tveruose

Paskelbta 2018-02-06

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

         

 

  

 
1918 m. sausio 30 d. Tveruose mirė Žemaičių vyskupijos kanauninkų kapitulos narys, kanauninkas ir dekanas Juozapas Niūniava – Tverų bažnyčios statytojas (1897 m.). Kanauninkas nesulaukė didžiojo Lietuvos įvykio – Valstybės atkūrimo akto paskelbimo. Pritrūko keliolikos dienų.
Prabėgus 100 metų, vasario 4 dieną, Tverų šventovėje rinkosi dabartiniai parapijos gyventojai, svečiai ir velionio kunigo artimieji. Sveikindamas susirinkusiuosius, parapijos klebonas doc. dr. Saulius Stumbra džiaugėsi, jog sulaukę garbingų svečių, gražiai susirinkę į šią iškilmę, tariame nuoširdų „Ačiū” bažnyčios statytojui kan. Juozapui Niūniavai, už pastatytą Tveruose bažnyčią.

 

            Kanauninko Juozapo Niūniavos 100-ųjų mirties metinių minėjimu pradedame Tverų parapinės bažnyčios jubiliejinių metų pradžią. Apeigoms vadovavo popiežiškosios garbės prelatas dr. Juozas Šiurys. Homilijoje garbus svečias akcentavo, kaip svarbu yra statyti „bažnyčią” ne tik iš plytų ar medienos, bet svarbu „bažnyčią” pastatyti žmogaus gyvenime. Garbus kanauninkas pastatė sau paminklą – didžiausią medinę bažnyčią Lietuvoje. Čia jau 120 metų renkasi Dievo tauta sekmadienio maldai, ateina krikštui, santuokai, neša mirusiuosius, išgyvena džiaugsmus ir skausmus prie malonėmis garsaus Dievo Motinos paveikslėlio. Anot pamokslininko, mūsų  pareiga rūpintis, kad Dievo namai kviestų ir vienytų visus.

 

            Šventosiose Mišiose giedojo Telšių Švč. M. Marijos ėmimo į dangų parapijos choras, vadovaujamas Ernestos Dargužienės. Skambios giesmės vilnijo didingos bažnyčios skliautais, keldamos aukštyn tikinčiųjų širdis. Susirinkusius parapijiečius ir svečius sveikino Tverų seniūnas Antanas Zalepūgas džiaugdamasis, jog garbingi ir prakilnūs parapijos jubiliejai, padėjo Tverams tapti mažąja Lietuvos kultūros sostine. Po šv. Mišių aukos, gimnazijos jaunimas, vadovaujamas tikybos mokytojos Lijanos Norvaišienės, parodė meninę programėlę „O kas aš esu Bažnyčioje? Ir kas man yra Bažnyčia?”.

 

           Skambant „Visų Šventųjų" litanijai, į senąsias Tverų kapines, kur palaidotas kan. Juozapas Niūniava, šventinį minėjimą vainikavo procesija. Skambi „Marija, Marija“ aidėjo miestelio kalvomis, pavesdama velionį ir visus šventės dalyvius Dievo Motinos globai.

 

Tverų kultūros namų vadovė Irena Liškuvienė1 slide SineWave