Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Mokslininkai aplankė Tverus

Paskelbta 2013-08-13

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

Liepos 22-28 dienomis Tveruose vyko ,,Versmės“ leidyklos kompleksinė lokalinių tyrimų ekspedicija, kurioje dalyvavo 10 žmonių. Ekspedicijos vadovas – Kazys Praeras.

Prieš ekspediciją, vadovas atliko tam tikrą parengiamąjį darbą. Liepos 7 d., Švč. Marijos Apsilankymo atlaidų metu, Tverų parapijos žmonės  buvo informuoti apie numatomą ekspediciją. K. Praeras vietos gyventojų paprašė, maloniai priimti ekspedicijos dalyvius, bei suteikti jiems  reikiamą pagalbą. Apie numatomą ekspediciją  informacija buvo Plungės ir Rietavo krašto laikraštyje ,,Žemaitis“ (Liepos 16 d. ). Parengtas lankstinukas ,,Tverai“ ir išdalintas krašto žmonėms.

Ekspedicijos dalyviai rinko medžiagą šiomis temomis:

Geologas Valentinas Baltrūnas- fizinių m. habil. dr., profesorius, apžvelgė Tverų kraštą nuo aukščiausių čia esamų kalvų: Lopaičių, Magazino, Šlapeikės, Patverio ir t.t. Atliko vizualinius stebėjimus trijose atodangose.

Geografė Filomena Kavoliūtė – fizinių m. dr., docentė domėjosi kultūrinio kraštovaizdžio kaita, apsilankė senose sodybvietėse, rinko medžiagą apie vietovardžius ir jų kilmę.

Istorikas Virginijus Jocys aplankė Tverų krašto istorijos liudininkus – Šiūraičių, Lopaičių piliakalnius, išlikusias kapinaites. Renka medžiagą apie Tverų krašto  savanorius 1918-1923 m.

Etnologė Skaidrė Urbonienė – humanitarinių m.dr. fiksavo dar išlikusią mažąją sakralinę architektūrą – koplytėles, kryžius. Rinko medžiagą, kaip šie liaudies meno kūriniai buvo saugomi sovietmečiu, bei jų autorius.

Etnologė Aušra Kairaitytė – humanitarinių m. dr. Tverų monografijai rengia temą,, Religinės kultūros apraiškos Tverų apylinkėse“. Pokalbių su vietos gyventojais metu, siekė išsiaiškinti , kaip jie pažįsta katalikų tikėjimo šventuosius, kokios pagalbos iš jų prašo.

Biologė Marija Jankauskienė išvaikščiojo Tverų seniūnijoje esančius Vincentavo, Patverio, Natalkos, Zorūbelių botaninius, zoologinius draustinius. Tverų monografijoje aprašys čia esančias gamtines vertybes.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Irena Vaizgirdienė rengia medžiagą apie Tverų mokyklos istoriją. Ji, kaip Tverų  muziejaus įkūrėja, savo surinktą medžiagą paruošė ir perdavė kitiems ekspedicijos dalyviams ir straipsnių autoriams.

Ekspedicijos dalyviai jautė pastovią paramą ir rūpinimąsi Tverų seniūno Antano Zalepūgo.

Dėkingi Tverų parapijos klebonui Dariui Povilaičiui už parodytą bažnyčios lobyną. Nuoširdžiai dėkingi V. ir I. Sasnauskams už geras gyvenimo sąlygas, Tverų vid. mokyklos virėjoms už skanų maistą.1 slide SineWave