Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

Tverų krašto artojų varžybose

Paskelbta 2012-11-21

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

2012 m. rugpjūčio 15 d. Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje prasidėjo Žolinių šventė. Šią dieną šventė sutraukė ir Tverų krašto artojus, kurie po šv. Mišių patraukė į miestelio centrą, prie lauko estrados, kur sustatyti traktoriai jau jų laukė.

 

Pirmą kartą seniūnijoje surengtos Tverų krašto artojų varžybos. Pir­mąjį kartą organizatorių Vi­do ir Sau­liaus Sas­naus­kų, Re­nal­do Vib­rio ir Zig­mo Var­ka­lio rengiamos varžybos sulaukė gausaus žiūrovų antplūdžio. Tiek dalyviai, tiek žiūrovai nenusivylė, nes visų su­si­rin­ku­sių­jų lau­kė ne tik sma­gios var­žy­bos, klausantis ašt­ria­lie­žu­vio ren­gi­nio ve­dė­jo Gin­tau­to Vait­ke­vi­čiaus juo­ke­lių, bet ir me­džio­to­jų iš „Medeinos“ būrelio, ant lau­žo ruoš­tos vai­šės. Kas no­rė­jo, ga­lė­jo pa­si­vai­šin­ti karš­ta ka­va, ma­žie­ji šven­tės da­ly­viai- ka­ka­va, vyresnieji alumi ir kitais užkandžiais.

 

Žo­li­nių pro­ga tve­riš­kius svei­ki­no ir var­žy­bų da­ly­viams sėk­mės lin­kė­jo ren­gi­nio glo­bė­jas Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma, svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras Aud­rius Kli­šo­nis, išgirsti že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ro Min­dau­go Kuk­lie­riaus žodžiai, šven­te džiau­gė­si ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas.

 

Po duoto starto laukuose, kiek­vie­nas dalyvis, o jų buvo 7, sten­gė­si, kad jo išar­ta va­ga bū­tų tie­siau­sia, že­mė su­gul­tų ly­giau­siai. Ar­to­jų dar­bą ste­bė­jo ir ver­ti­no tei­sė­jų ko­mi­si­ja.

 

Šiais me­tais ge­riau­siu Tve­rų kraš­to ar­to­ju ta­po Re­nal­das Vib­rys. Vi­sai ne­daug nuo jo at­si­li­ko Ed­ga­ras Var­ka­lys. Na, o gar­bin­ga tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko net dviem var­žy­bų da­ly­viams - Sau­liui Kuz­mins­kui ir Gied­riui Bru­žins­kiui, mat tei­sė­jai vy­rams sky­rė po vie­no­dą taš­kų skai­čių. Spe­cia­lus pri­zas atiteko ir jau­niau­siam ar­to­jui Ar­vy­dui Kar­pa­vi­čiui.

 

Pasibaigus varžyboms, su­si­rin­ku­sie­ji buvo pakviesti į miestelio centrą, kur po apdovanojimų, įvyko Vai­dos Ge­ny­tės, le­gen­di­nės gru­pės „Ron­do“ ir „Bo­žo­lė“ cho­ro koncertas.1 slide SineWave